Innovative, sustainable, beautiful wood & modular architecture

 

 designed and built for you

W latach dwudziestych  XX wieku grupa kultowych już dziś architektów takich jak Le Corbusier, Ludwig van der Rohe, Walter Gropius i Richard Neutra stworzyli rewolucyjną koncepcję. Otworzyli budynek i zdefiniowali na nowo pojęcie przestrzennych granic w architekturze.

Osadzone w tradycji solidne ściany zewnętrzne oraz te dzielące wnętrze zastąpili przeźroczystymi przegrodami od podłogi do sufitu i od ściany do ściany, aby zapewnić płynne przejście pomiędzy wnętrzem a tym co na zewnątrz. I tak narodził się dom otwarty..  na naturę.

 

DOM ARCHITEKTÓW hołduje tej samej wizji. Rzeczywiście, w przypadku naszych domów trudno powiedzieć, gdzie kończy się wnętrze a zaczyna się widok. Oferujemy nie tylko dom, ale także bardziej otwarte środowisko życia. Panoramiczne przeszklenie elewacji daje nieograniczone doświadczenie kontaktu z naturą i wyjątkową przestrzeń ze spektakularnymi widokami. Ta idealna symbioza budynku, wnętrza i krajobrazu zachwyca mieszkańców każdego dnia i daje możliwość niezwykłego obcowania z tym co za oknem a nam daje poczucie, że architektura naprawdę może uszczęśliwiać..

 

Dom idealny według nas to miejsce na regenerację i osobiste spełnienie. Przestrzeń życiowa łącząca wygodę i bezpieczeństwo z poczuciem wolności, co czyni dom prawdziwą oazą.

 

Wiemy, że budynek dzięki odpowiednio dobranym proporcjom i naturalnym materiałom zaczyna emanować dobrą energią a nowoczesny, funkcjonalny i na nowo zdefiniowany minimalizm tworzy u nas przyjazną do życia i zdrową przestrzeń.

Życie w zgodzie z naturą, w zdrowym otoczeniu i własny szeroko pojęty dobrostan to styl życia na nasze czasy.

To wszystko połączone harmonijne z otaczającą budynek przyrodą pozwala nam na kreowanie nowych, całkowicie wyjątkowych miejsc . .  

Waszych miejsc . . .

 


In the 1920s, a group of already cult architects such as Le Corbusier, Ludvig van der Rohe, Walter Gropius or Richard Neutra created a revolutionary concept. They opened the building with transparent floor-to-celling nad wall-to-wall partitions, embedded in tradition, to ensure a smooth transition between inside and outside. And this is how a house open to nature was born.

We follows the same vision. Indeed, in the case of our homes, it is difficult to say where the interior ands and the view begins. We offer not only a home, but also a more open living environment. Panoramic facade glazing gives an unlimited experience of contact with nature and unique space with spectacular views. This perfect symbiosis of the building, interior and landscape delights residents every day and gives us the opportunity to experience what is outside the window in an extraordinary way, giving us the feeling that architecture can really make people happy.

 

In our opinion, an ideal house is a place for regeneration and personal fulfilment. A living space that combines comfort and security with a sense of freedom, which makes the home a real oasis.

 

We know that the building, thanks to appropriately selected proportions and natural materials, begins to radiate good energy, modern, functional, and redefined minimalism creates a healthy living space for us. Living in harmony with nature, in a healthy environment and your own broadly understood well-being is a lifestyle for our times.

All this, combined in harmony with the nature surrounding the building, allows us to create new, completely unique places.. Your places…


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.